Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de VZW en ze zitten ongeveer 2 keer per jaar samen. Zij neemt alle grote beslissingen en stippelt het beleid uit van de vereniging. Meer specifiek heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheid over:
  • Wijziging van de statuten
  • Het benoemen en afzetten van de bestuurders
  • Het goedkeuren van de begroting en de rekening
  • Het ontbinden van de VZW
  • De uitsluiting van de leden
  • Andere bevoegdheden die gespecificeerd worden in de statuten en het huishoudelijk reglement.
De Algemene Vergadering moet minimaal een keer per jaar samenkomen.